SOY MEDIA
home
SOY MEDIA
home

Tiểu thuyết

SOY MEDIA không chỉ hỗ trợ các tác giả/ nhà sáng tạo nội dung tiểu thuyết mạng mới ra mắt mà còn giúp sức toàn bộ việc lập kế hoạch nghề nghiệp để họ có thể phát triển liên tục theo cách đầy sáng tạo và ổn định.
Ngoài ra, thông qua sự thể hiện tầm nhìn, những nhà sáng tạo có năng lực sẽ liên tục được thúc đẩy để họ không bị mất phương hướng và có thể sáng tạo ra những nội dung chất lượng cao chứa đầy đam mê, nhiệt huyết của chính họ.
Đây chính là
mục tiêu theo đuổi thành tựu thông qua việc lấy các nhà sáng tạo làm yếu tố trung tâm
đến từ những sáng lập gia của SOY MEDIA.
SOY MEDIA
T. 070-8811-8882
E. soymedia@soymedia.kr
11F, iTower, 242, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea
Copyright 2018-2023. SOY MEDIA. ALL RIGHTS RESERVED.